THÔNG BÁO: Danh mục các Thủ tục hành chính được thực hiện tại UBND phường Sơn Lộc

13/06/2024
Danh mục các TTHC được thực hiện tại UBND phường Sơn Lộc

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân. Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn của Thanh tra thành phố Hà Nội;

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và công khai theo quy định; UBND phường Sơn Lộc thông báo danh mục các thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của phường, gồm 171 TTHC thuộc 15 lĩnh vực, cụ thể tại đường link đính kèm:

/documents/220250/237927/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+43+ng%C3%A0y+06-03-2024+v%E1%BB%81+Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+%C4%91ang+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n+L%E1%BB%99c.pdf/51819da1-e826-42b9-a57c-849492c647d7

THÔNG BÁO

Video