Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường Sơn Lộc (Lần 1 năm 2024)

12/06/2024
Căn cứ Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND phường Sơn Lộc, về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị.

UBND phường Sơn Lộc thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường như sau:

  • Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (Sáng Thứ Sáu).
  • Hình thức: Trực tiếp.
  • Địa điểm: Hội trường tầng 2 UBND phường Sơn Lộc - 41 Chùa Thông.

          Nội dung: Đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng trên địa bàn, những vấn đề Nhân dân đang quan tâm, những vấn đề dân sinh bức xúc cần xử lý, về các Thủ tục hành chính đang thực hiện tại UBND phường Sơn Lộc.

Nhân dân có thể đăng ký nhu cầu đối thoại về các nội dung trên từ ngày 12/6/2024 đến hết ngày 18/6/2024 bằng các hình thức sau:

  • Đăng ký trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp công dân hoặc Bộ phận một cửa của phường Sơn Lộc;
  • Đăng ký gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử: psl sontay@hanoi.gov.vn
  • Đăng ký qua số điện thoại: 02433.832.193.

UBND phường Sơn Lộc thông báo để Nhân dân trên địa bàn phường được biết./.

THÔNG BÁO

Video