Thông báo danh mục các thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của phường

14/03/2024
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và công khai theo quy định. UBND phường Sơn Lộc thông báo danh mục các thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của phường, gồm 170 TTHC thuộc 14 lĩnh vực

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và công khai theo quy định. UBND phường Sơn Lộc thông báo danh mục các thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của phường, gồm 170 TTHC thuộc 14 lĩnh vực, cụ thể như sau:

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY:

/documents/220250/237927/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+43+ng%C3%A0y+06-03-2024+v%E1%BB%81+Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+%C4%91ang+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n+L%E1%BB%99c.pdf/51819da1-e826-42b9-a57c-849492c647d7

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM:

/documents/220250/237927/Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+43.pdf/4451501f-c957-4520-9ffe-8d959202a5c2

THÔNG BÁO

Video