Hội Liên hiệp thanh niên phường Sơn Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

14/05/2024
Sáng ngày 11/5, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên phường Sơn Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Quốc Định - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường dự và chỉ đạo Đại hội.
Sáng ngày 11/5, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên phường Sơn Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Quốc Định - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường dự và chỉ đạo Đại hội.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và Phong trào thanh niên phường được củng cố và phát triển, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, lập thân, lập nghiệp; tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các chương trình, hoạt động gắn với chủ đề Thanh niên phường Sơn Lộc yêu nước, bản lĩnh được triển khai, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền và giáo dục thanh niên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: 100% cán bộ, hội viên và trên 80% thanh niên được quán triệt và học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; hàng năm 100% các Chi hội tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện; 100% cán bộ Hội được đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và công tác thanh vận; 80% hội viên tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm; Tổ chức vận động được 85 thanh niên hiến máu tình nguyện; 100% các Chi hội xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; xây dựng 02 công trình thanh niên…
Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường tiếp tục cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội.Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên nhằm phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của phường và thành phố.
Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên phường Sơn Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 13 anh chị. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 5 anh chị./.
LongVH

THÔNG BÁO

Video