ĐIỀU LỆ Thi đấu các môn thể thao Đại hội Thể dục thể thao phường Sơn Lộc lần thứ VI, năm 2021

16/06/2022
Thực hiện kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thị xã Sơn Tây lần thứ X năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thị xã Sơn Tây lần thứ X năm 2021; Thông báo số 654/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thị xã Sơn Tây về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thị xã Sơn Tây lần thứ X năm 2021; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND phường Sơn Lộc về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Sơn Lộc lần thứ VI năm 2021; Thông báo số 282/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND phường Sơn Lộc về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Sơn Lộc lần thứ VI năm 2021; Quyết định số 29/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND phường Sơn Lộc về việc kiện toàn BTC Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI năm 2021, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao, cụ thể như sau:Thực hiện kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thị xã Sơn Tây lần thứ X năm 2021; Thông báo số 654/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thị xã Sơn Tây về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thị xã Sơn Tây lần thứ X năm 2021; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND phường Sơn Lộc về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Sơn Lộc lần thứ VI năm 2021; Thông báo số 282/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND phường Sơn Lộc về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Sơn Lộc lần thứ VI năm 2021; Quyết định số 29/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND phường Sơn Lộc về việc kiện toàn BTC Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI năm 2021, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao, cụ thể như sau:

tải văn bản tại đây

THÔNG BÁO

Video