Từ ngày 1/4, thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

22/03/2024
Tổng cục Thống kê cho biết từ ngày 1/4, Tổng cục sẽ thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

THÔNG BÁO

Video