Thông báo tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự phường Sơn Lộc

07/06/2024
Thực hiện Hướng dẫn số 190/HD-CAST ngày 31/5/2024 của Công an thị xã Sơn Tây về việc tổ chức kiện toàn Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, UBND phường Sơn Lộc thông báo để nhân dân được biết và đăng ký tham dự. Chi tiết tại đường link dưới đây:
UBND phường Sơn Lộc xây dựng
/documents/220250/0/KH+138.+05-6.+Tuy%E1%BB%83n+ch%E1%BB%8Dn+l%E1%BB%B1c+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+tham+gia+ANTT.pdf/ebbe22a5-39c1-40f9-89fc-85b1898dc24b

THÔNG BÁO

Video