ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN LỘC

 

Lịch sử hình thành và phát triển

UBND phường Sơn Lộc được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-HĐBT ngày 14/3/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Địa dư hành chính của phường hình thành trên cơ sở tách và nhập đất đai tự nhiên và dân cư của 03 xã, phường: Trung Hưng, Trung Sơn Trầm và Thanh Mỹ. Phường có diện tích 112,2ha, có 2.278 hộ và 8.727 nhân khẩu.

Địa bàn của phường nằm trên các trục đường 21A, 414 và đường tránh 32, một dải chạy dài theo hướng từ Đông sang Tây. Từ bến xe Sơn Tây đến Học viện Ngân hàng phân viện Hà Tây 03 km. Phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Tây giáp xã Thanh Mỹ, phía Bắc giáp phường Trung Hưng, phía Nam giáp phường Trung Sơn Trầm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Ủy ban nhân dân phường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước với Ủy ban nhân dân quận, thị xã; tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền mà Luật Đầu tư công quy định phải có sự tham gia ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp xã; tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý;

c) Đề xuất, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo phân cấp quản lý;

d) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận, thị xã phân cấp, ủy quyền;

e) Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trên địa bàn phường và các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật, trừ quy định tại khoản 2 Điều 36 và Điều 63 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Ủy ban nhân dân phường không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường gồm:

a) Chủ tịch phường;

b) Phó Chủ tịch phường;

c) Trưởng Công an phường;

d) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường;

đ) Các công chức khác: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội. 2. Công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường (trừ Trưởng Công an phường).

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân phường.

2. Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường; trực tiếp quản lý, sử dụng công chức phường theo quy định của Chính phủ và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận, thị xã; ký các văn bản của Ủy ban nhân dân phường.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

Email

1

Nguyễn Quốc Định

Bí thư Đảng uỷ

 

0934763363

 

2

Nguyễn Thị Như Hoa

Phó Bí thư TT Đảng uỷ 

 

0973633679

 

4

Phạm Thị Lệ Thủy

PBT ĐU – Chủ tịch UBND

 

0982110971

 

5

Hà Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND

 

0988403591

 

6

Hồ Hồng Minh

Phó Chủ tịch UBND

 

0989857738

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 41, phố Chùa Thông - phường Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:   024.33832193

* Email: psl_sontay@hanoi.gov.vn